Đường Cao Tốc Bắc Nam Đoạn Long Thành- Dầu Giây Gói 9

 

Dự án  Đường Cao Tốc Bắc Nam Đoạn Long Thành- Dầu Giây Gói 9
Chủ đầu tư  VEC
Thời gian thực hiện  5/2013 – 5/2013