Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1

 

Dự án  Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1
Chủ đầu tư  EVN
Thời gian thực hiện  9/2013 – 10/2013