Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu

 

Dự án  Nhà máy nhiệt điện sông Hậu
Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện  8/2015 – 4/2016