Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

 

Dự án  Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
Chủ đầu tư  PV Tower
Thời gian thực hiện  10/2012 – 1/2013