Nhà máy sản xuất thép Vũng Áng – Hà Tĩnh

 

Dự án  Nhà máy sản xuất thép Vũng Áng – Hà Tĩnh
Chủ đầu tư  FOMOSA
Thời gian thực hiện  3/2012 – 8/2012