SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Hệ thống nhân sự của Công ty Cổ phần FECON Miltec được điều hành bởi Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc